งานขยายสะพาน หมู่ที่ 9
  


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.