ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม
  


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.