ดาวน์โหลดเอกสาร

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม


1.สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลบ้านกาด ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 5ตำบลบ้านกาด ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาตั้ง ณ บ้านปง หมู่ที่ 9ถนนบ้านกาด-แม่วิน ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียงดังนี้

 ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

 ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่วาง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร

 

1.3 ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและมีบางส่วนที่เป็นภูเขาและป่าไม้ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ปางเติม หมู่ที่ 1


1.4จำนวนหมู่บ้าน9หมู่บ้าน

-จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้านมี จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ

 หมู่ที่1 บ้านใหม่ปางเติม

 หมู่ที่2 บ้านหัวฝาย

 หมู่ที่7 บ้านริมวาง

 หมู่ที่9 บ้านปง

-จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เป็นบางส่วน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ

 หมู่ที่3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า

 หมู่ที่4 บ้านมะกายยอน

 หมู่ที่5 บ้านกาด

 หมู่ที่6 บ้านน้ำต้น

 หมู่ที่8 บ้านอัมพาราม


1.5ท้องถิ่นอื่นในตำบล

-มีเทศบาล จำนวน 1แห่ง คือ เทศบาลตำบลแม่วาง


1.6 ประชากรและจำนวนครัวเรือน

 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีประชากร จำนวนทั้งสิ้น 2,622 คน แยกเป็นชาย 1,313 คน และเป็นหญิง 1,309 คน คิดเป็นความหนาแน่นเฉลี่ย 101 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ กันยายน ปี2553)

ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านใหม่ปางเติม 

339

317

656

นายสมาน จันทร์แดง

2

บ้านหัวฝาย

212

210

422

นายวิชัย พ่อแก้ว

3

บ้านกิ่วแลป่าเป้า 

185

202

387

นายจรูญ หมูทา

4

บ้านมะกายยอน

4

3

7

นายเดช กันธิยะ

5

บ้านกาด

14

14

28

นายดำรง คำนุ

6

บ้านน้ำต้น

2

4

6

นายบุญมี แสนปัญญา

7

บ้านริมวาง

172

181

335

นางกันยา ตานวล

8

บ้านอัมพาราม

4

1

5

นายวิรัตน์ แก้วมาเรือน

9

บ้านปง 

381

377

758

นายอรุณ บุญเรือง

รวม

1,313

1,309

2,6222.สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และรับจ้าง โดยมีผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญคือ หอมหัวใหญ่,ลำไย,ข้าวโพด,หอมแดง,ถั่วเหลือง และข้าว

2.2หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-ธนาคาร - แห่ง

-ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง

-โรงงานอบลำไยแห้ง 3 แห่ง

-ฟาร์มหมู 3 แห่ง

-ฟาร์มไก่ - แห่ง

-โรงสี 3 แห่ง

-อู่ซ่อมรถ 7 แห่ง

-ร้านขายอาหาร 18 แห่ง

-ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 แห่ง
3.สภาพทางสังคม

3.1การศึกษา

-โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง

3.2สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง

3.3สาธารณสุข

-โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห่ง

-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

3.4ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-สถานีตำรวจ 1 แห่ง

3.5หน่วยราชการอื่น

-ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 1 แห่ง

-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง 1 แห่ง

-สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 1 แห่ง

-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง 1 แห่ง

-สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วาง 1 แห่ง


4.การบริการพื้นฐาน

4.1การคมนาคม

 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด การคมนาคมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านตามถนนสายหลักของทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และลาดยาง แต่ยังมีถนนบางส่วนที่เป็นเขตติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านและซอยในหมู่บ้านบางซอยที่ยังเป็นถนนดินลูกรัง


4.2การโทรคมนาคม

-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง

-การมีโทรศัพท์ใช้ในบ้านประมาณร้อยละ 95


4.3การไฟฟ้า

 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ98 แต่ยังมีพื้นที่ในส่วนที่เป็นพื้นที่การเกษตรที่การขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง


4.4แหล่งน้ำธรรมชาติ

-แม่น้ำวาง 1 สาย

-ลำห้วย 3 สาย


4.5แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-เหมืองฝาย 3 แห่ง

-บ่อน้ำตื้น 189 แห่ง

-บ่อโยก 8 แห่ง

-ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง


5.ข้อมูลด้านอื่นๆ

5.1ทรัพยากรธรรมชาติ

 ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มี ป่าไม้ ในพื้นที่บ้านใหม่ปางเติม หมู่ที่ 1

5.2มวลชนจัดตั้ง

-ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 55 คน


2.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด


 ปีงบประมาณ 2554 ได้ประมาณการรายรับไว้ เป็นเงิน 11,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง จำนวน 316,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,184.000  บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 4,500.000 บาท


(2) จำนวนบุคลากร

 จำนวน 19 คน

 ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 10 คน

 ตำแหน่งในส่วนการคลัง 5 คน

 ตำแหน่งในส่วนโยธา 1 คน

 ตำแหน่งใน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คน(3) ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษา 1 คน

 มัธยมศึกษา 1 คน

 อาชีวศึกษา 1 คน

 ปริญญาตรี 12 คน

 สูงกว่าปริญญาตรี 4 คน


 แยกเป็น

1. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด จำนวน 12 คน ได้แก่

(1) นายบัญชา อุทาโย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(2) นางจิริยา มูลประเสริฐ หัวหน้าส่วนการคลัง

(3) นางสาวจตุพร ตันเส้า หัวหน้าสำนักปลัด

(4) นายองอาจ นิลสุวรรณ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(5) นางอุบลรัตน์ มูลประเสริฐ บุคลากร

(6) นางสาวสุพรรณี บุญขวาง นักวิชาการเกษตร

(7) นายนิกร สุทธกูล นักพัฒนาชุมชน

(8) นายพิชิต ซาวคำ นายช่างโยธา

(9) นางสาวสุพรรณี คำมูล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(10) นางสาวภัทราวรรณ ต่ำแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ

(11) นางสาวปาริฉัตต์ ถาวรศรี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(12) นางสาวรำภู อุดก้อน เจ้าพนักงานพัสดุ


2. พนักงานจ้าง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด จำนวน 7 คน ได้แก่

(1) นางสาววนิดา  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(2) นางดาวเรือง ศิริ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

(3) นางสาวอำพร ศิริ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

(4) นางทิพกฤตา ศรีวิชัย คนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ)

(5) นางสาวเสาวนีย์ อุตะเสน คนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)

(6) นายวีรชัย สัตย์ซื่อ นักการภารโรง

(7) นางจิรพันธ์ อินต๊ะ คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.