แผนยุทธศาสตร์

รายการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2560

[1]


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.