คณะผู้บริหาร
 

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

นายอมร ตาเป็ง
รองนายกฯ อบต.
 
 

นายอุ่นเรือน มานิ่ม
รองนายกฯอบต.
 
 

นายสุธรรม พรหมแดง
เลขานุการนายก อบต.
 

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.