ดาวน์โหลดเอกสาร

ประวัติอำเภอแม่วาง

อำเภอแม่วางเป็นอำเภอมาก่อนเมื่อปี  พ..2461 ต่อมาในปี พ.. 2477  ทางราชการประกาศยุบอำเภอแม่วาง  และอำเภอบ้านแม  ตั้งอยู่ที่บ้านเปียง  หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านแมและต่อมาวันที่ 4  มิถุนายน  2482 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าตอง  หมู่ที่ 10  ตำบลยุหว่าและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสันป่าตองมาจนถึงปัจจุบัน

ปี  พ.. 2533  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอแม่วาง  ขึ้น  และได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอแม่วาง เป็นอำเภอแม่วาง  เมื่อวันที่  กันยายน   2538 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

 ตำบลบ้านกาดแต่เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลและวันที่23กุมภาพันธ์2540ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ขนาดเล็ก ซึ่งเดิมทีได้มีที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารสภาตำบล หมู่ที่ 5ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาได้ทำการจัดซื้อที่ดินและได้สร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลบ้านกาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 9หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านใหม่ปางเติม หมู่ 2บ้านหัวฝาย หมู่ 3บ้านกิ่วแลป่าเป้า(บางส่วน) หมู่4บ้านมะกายยอน (บางส่วน)หมู่5 บ้านกาด (บางส่วน)หมู่ 6 บ้านน้ำต้น(บางส่วน)หมู่ 7บ้านริมวาง หมู่ 8บ้านอัมพาราม (บางส่วน) และหมู่9บ้านปง

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ทำการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป เช่น การก่อสร้าง และซ่อมแซม ถนน สะพาน และแหล่งน้ำต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่ราษฎร ตลอดจนการส่งเสริมด้านการศึกษาและความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ราษฎร โดยเน้นการบริการให้เกิดความพอใจ แก่ราษฎรอย่างสูงสุด เพื่อพัฒนาให้ตำบลบ้านกาด ได้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.