แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปั พ.ศ.2561 - 2564
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.