สำนักปลัด
 

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางอุบลรัตน์ กาหลง
รองปลัด อบต.


น.ส.ภัทราวรรณ ต่ำแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายนิกร สุทธกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายศตวรรษ กุณนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวพิมพ์ภินันท์ อพันลิขิต
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


น.ส.ทิพกฤตา ทะรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ณัฐธิดา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายนพดล สุรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.