ส่วนการคลัง
 

นางจิริยา มูลประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 


นางสาวอัญชลี ค๊ะณาระต๊ะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน


นางสุพิน กันทาติ๊บ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ


นางกัญจน์อมล สุรินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน


นางเสาวนีย์ บัวตูม
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.