ส่วนโยธา
 

นายสานิต เสริมเกษม
นักบริหารงานช่าง
 
 


นายเอกภพ ศีรีวรรณ
นายช่างโยธา
 

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.