ส่วนการศึกษาฯ
 

นายองอาจ นิลสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 


นางสุพรรณี นิลสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสาวอำพร ศิริ
ครูคศ.1


นางดาวเรือง ศิริ
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.