ส่วนสวัสดิการฯ
 


 
 
 

นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.