หัวข้อวันที่
การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซอยต้นตาขบ28 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1เชื่อมซอย2(บ้านแพะ)ม.328 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9ซอยประปา(หลังบ้านนายไล ญาณะพันธ์)28 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 428 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่6เชื่อมทางกับหมู่728 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 6 เลียบคันคลอง28 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่9ซอย628 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม27 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (สันป่าไหน่) หมู่2 บ้านหัวฝาย15 มิถุนายน 2561
เปิดเผยราคากลางงานเทลานคอนกรีตข้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน15 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต15 มิถุนายน 2561
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ 3(หน้าศาลากลางบ้าน) (ส่วนที่เหลือ)15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโครงการปรับปรุงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดด้วยวิธี (e-bidding)31 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า09 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมวางหมู่ที่ ื709 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านริมวาง09 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปง09 มกราคม 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปง09 มกราคม 2561
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด25 ธันวาคม 2560

[1][2][3][4][5][6]


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.