หัวข้อวันที่
ประกาศยกเลิกการสอบราคา17 สิงหาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์การสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดประจำปี26 กรกฎาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด20 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ256011 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านปง12 มิถุนายน 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 912 มิถุนายน 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 256022 พฤษภาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 256015 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยอุโบสถ หมู่ที่ 113 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 8 หมู่ที่ 113 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหน้าศูนย์โอท็อป หมู่ที่ 113 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 หมู่ที่ 113 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 9/113 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างบ้านนายคำส่า จินะ หมู่ที่ 213 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 213 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยลำเหมืองห้วยผึ้ง หมู่ที่ 213 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 213 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนนคสล. สายวัดห่าง หมู่ที่ 313 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay) หมู่ที่ 3 ซอย 413 มีนาคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอย 2 หมู่ที่ 313 มีนาคม 2560

[1][2][3][4][5]


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.