เรื่องมอบอำนาจให้รองนายก ฯ ปฏิบัติราชการแทน

เรื่องมอบอำนาจให้รองนายก ฯ ปฏิบัติราชการแทนนายก ฯ

เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์