ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเงินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านสามารถเข้าไปกรองได้ตามลิงค์ หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/gn7ruh

หรือ คิวอาร์โค้ด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์