คุ่มือประชาชน
คู่มือบริการประชาชนอบต.บ้านกาด
ขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC


สำนักปลัดอบต.
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สุงอายุที่ประสบอุทกภัย
ส่วนการคลัง
การชำระภาษี


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ส่วนโยธา
งานขยายสะพาน หมู่ที่ 9

งานซ่อมถนนลูกรัง หมู่ที่3

ส่วนการศึกษา
อบรมเยาวชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม

ส่วนสาธารณสุข

ส่วนสวัสดิการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลประปา บ้านใหม่ปง หมู่ที่ 9 

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2559 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปง หมู่ที่ 9 


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.