นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดเก็บรวบรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ สกุล
 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สถานที่ติดต่อ
 4. เบอร์โทร
 5. e-mail

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ช่องทางดังนี้

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

-ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

-จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดและท่าน

เก็บจากข้อมูลการใช้ website ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดผ่าน browser’s cookies ของท่าน

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม เช่น

-ท่านได้มอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการแทนท่านในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ
  เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
 2.  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เก็บรวบรวม เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่มีความจำเป็นต่อเจ้าของขอมูลที่จะได้รับประโยชน์สาธารณะ

ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้

 1. ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 2. สำนักงานส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในอำเภอแม่วาง
 4. หน่วยงานอื่นของรัฐ กรณีที่มีความจำเป็น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ลักษณะการเก็บ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดจะ จัดเก็บในรูปแบบเอกสารรวบรวมไว้ในเล่มแฟ้มแยกตามประเภทของงานที่เกี่ยวข้อง หรือ รวมเป็นไฟล์ในแฟ้มงานกรณีเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 2. สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้ที่ห้อง ตู้ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย หรือ เก็บไว้ใน computer ]
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 • 1 ปี หลังจากดำเนินการประมวลผลข้อมูลกรณีที่เป็นเอกสารในเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งต้องดำเนินการเป็นประจำ
 • 5 ปี เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วกรณีเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
 • 10 ปี กรณีอื่นที่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาเอกสารตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ [link รายละเอียดของการใช้สิทธิ์*] หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [link ข้อมูลสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น TDPG3.0, เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th]

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

Cookies

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดใช้ Cookies อย่างไร?

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชม
ทุกราย ผ่าน Cookies และจะใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด โดยจะใช้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดใช้?

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

[Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น]

[Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน]

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

ลำดับ

browser

Url

1. 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th

2. 

Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

3. 

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

4. 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

5. 

Safari

https://support.apple.com/en-us/HT201265

6. 

Chrome for android

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0

7. 

Chrome for ios

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0

เป็นไปตาม ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดและการใช้งาน website ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5392-8096

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bankad.go.th

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

 1. นางสาวศิริพร บุญตัน              ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 2. นายสานิต เสริมเกษม            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 3. นายองอาจ นิลสุวรรณ           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดหรือลูกจ้างหรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช่องทางการติดต่อ:

โทรศัพท์ 02-141-6747

email saraban@mdes.go.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า