แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปั พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักปลัดอบต.
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สุงอายุที่ประสบอุทกภัย
ส่วนการคลัง
การชำระภาษี


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ส่วนโยธา
งานขยายสะพาน หมู่ที่ 9

งานซ่อมถนนลูกรัง หมู่ที่3

ส่วนการศึกษา
อบรมเยาวชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม

ส่วนสาธารณสุข

ส่วนสวัสดิการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ 3(หน้าศาลากลางบ้าน) (ส่วนที่เหลือ) 

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่9ซอย6 

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 6 เลียบคันคลอง 

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่6เชื่อมทางกับหมู่7 


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.