แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปั พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักปลัดอบต.
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สุงอายุที่ประสบอุทกภัย
ส่วนการคลัง
การชำระภาษี


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ส่วนโยธา
งานขยายสะพาน หมู่ที่ 9

งานซ่อมถนนลูกรัง หมู่ที่3

ส่วนการศึกษา
อบรมเยาวชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม

ส่วนสาธารณสุข

ส่วนสวัสดิการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา

ประกาศยกเลิกการสอบราคา 

ประกาศประชาสัมพันธ์การสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดประจำปี 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด 

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2560 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.