กองการศึกษา

นายองอาจ  นิลสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุพรรณี  นิลสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอำพร  ศิริ
ครู คศ.1

นางดาวเรือง  ศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ