กองคลัง

นางจิริยา มูลประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุพิน  กันทาติ๊บ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

– ว่าง –
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

– ว่าง –
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางเสาวนีย์  บัวตูม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายนันทภพ  ลีกู
พนักงานจ้าง