กองคลัง

นางจิริยา มูลประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุพิน  กันทาติ๊บ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลี  ค๊ะณาระต๊ะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางกัญจน์กมล  สุรินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางเสาวนีย์  บัวตูม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี