กองช่าง

นายสานิต  เสริมเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง

– ว่าง –
วิศวกรโยธา

นายวรธน เฟื่องถิ่นขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกิตติภพ จงอารี
พนักงานจ้าง