กองช่าง

นายสานิต  เสริมเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง

– ว่าง –
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายจักริน  คีรีวรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน
พนักงานจ้าง