กองช่าง

นายสานิต  เสริมเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง

– ว่าง –
วิศวกรโยธา

– ว่าง –
นายช่างโยธา

นายกิตติภพ จงอารี
พนักงานจ้าง