การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-การสรรหา-การบรรจุและตั้ง

Categories: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล