การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง /แก้ไข ครั้งที่ 7 แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 – 2565 และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

Categories: ภาพกิจกรรม