การประชุมผู้บริหารและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายอรุณ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

 

Categories: ภาพกิจกรรม