การประชุมอนุกรรมการการดำเนินงานระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ครั้งที่ 1/2562

17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

Categories: ภาพกิจกรรม