การร่วมประชุมชี้แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ “ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Meeting”

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

Categories: ภาพกิจกรรม