การอบรมฟื้นฟูความรู้ care giver ในการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง อำเภอแม่วาง ประจำปี 2562

Categories: ภาพกิจกรรม