โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด ปี 2562

 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชะลอภาวะสมองเสื่อม ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด ปี 2562
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบริการอบสมุนไพร ศูนย์ปั๋นสุขฮ่อมใจ๋ตำบลบ้านกาด
 2.  กิจกรรมการป้องกันภาวะเข่าเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด ปี 2562
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบริการอบสมุนไพร ศูนย์ปั๋นสุขฮ่อมใจ๋ตำบลบ้านกาด
 3. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. ครั้งที่ 1  ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด ปี 2562วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
 4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชะลอภาวะสมองเสื่อม ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด ปี 2562
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารรวมใจสามัคคี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านกาด
 5. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. ครั้งที่ 2  ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด ปี 2562วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
 6. กิจกรรมการป้องกันภาวะเข่าเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุตำบลบ้านกาด ปี 2562
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านอัมพาราม

Categories: ภาพกิจกรรม