ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน เข้าไปตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

**ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน  เข้าไปตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) ผ่านคิวอาร์โค้ด หรือคอมพิวเตอร์   ทั้งนี้  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564   ผ่าน 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

1.ผ่านคิวอาร์โค้ด

 

2.ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/gn7ruh

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์