ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

[feedzy-rss feeds=”http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0304″ feed_title=”yes” refresh=”1_hours” sort=”date_desc” meta=”yes” summary=”yes” ]

[feedzy-rss feeds=”http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=1509901593″ feed_title=”yes” refresh=”1_hours” sort=”date_desc” meta=”yes” summary=”yes” ]