ข้อมูลผู้บริหาร

นายอรุณ บุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร.081-8827061

นางดุษฎี อุ่นหน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร.089-2633255

นายสอาด ส่างแป่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร.087-1800206

นายบัญชา  อุทาโย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร 083-2076275

นางอุบลรัตน์  มูลประเสริฐ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร 095-6518095