ข้อมูลสถิติการให้บริการของ อบต.บ้านกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลระยะเวลา 6 เดือน) ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.บ้านกาด ปีงบ 65 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

Categories: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ