สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

     ตำบลบ้านกาดแต่เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลและวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ขนาดเล็ก ซึ่งเดิมทีได้มีที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารสภาตำบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  และต่อมาได้ทำการจัดซื้อที่ดินและได้สร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่  ณ  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ตำบลบ้านกาด   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านใหม่ปางเติม  หมู่ 2 บ้านหัวฝาย  หมู่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า (บางส่วน)   หมู่ 4 บ้านมะกายยอน  (บางส่วน) หมู่ 5  บ้านกาด  (บางส่วน) หมู่  6  บ้านน้ำต้น (บางส่วน) หมู่  7 บ้านริมวาง     หมู่ 8 บ้านอัมพาราม  (บางส่วน)  และหมู่ 9 บ้านปง

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ทำการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป  เช่น  การก่อสร้าง และซ่อมแซม ถนน สะพาน และแหล่งน้ำต่าง ๆ  ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น  การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่ราษฎร ตลอดจนการส่งเสริมด้านการศึกษาและความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ราษฎร โดยเน้นการบริการให้เกิดความพอใจ แก่ราษฎรอย่างสูงสุด  เพื่อพัฒนาให้ตำบลบ้านกาด  ได้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น

 

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

1.สภาพทั่วไป

    1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง ประมาณ 4  กิโลเมตร  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลบ้านกาด  ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาตั้ง ณ บ้านปง หมู่ที่ 9 ถนนบ้านกาด- แม่วิน ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่วาง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

    1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร

    1.3 ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและมีบางส่วนที่เป็นภูเขาและป่าไม้ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ปางเติม หมู่ที่ 1

    1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

– จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้านมีจำนวน  4 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1  บ้านใหม่ปางเติม
 • หมู่ที่ 2  บ้านหัวฝาย
 • หมู่ที่ 7  บ้านริมวาง
 • หมู่ที่ 9  บ้านปง

– จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เป็นบางส่วน  มีจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 3  บ้านกิ่วแลป่าเป้า
 • หมู่ที่ 4  บ้านมะกายยอน
 • หมู่ที่ 5  บ้านกาด
 • หมู่ที่ 6  บ้านน้ำต้น
 • หมู่ที่ 8  บ้านอัมพาราม

    1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล

มีเทศบาล จำนวน 1 แห่ง  คือ เทศบาลตำบลแม่วาง

    1.6 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีประชากร จำนวนทั้งสิ้น  2,564  คน แยกเป็นชาย 1,278 คน และเป็นหญิง 1,286  คน คิดเป็นความหนาแน่นเฉลี่ย 100 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ สิงหาคม ปี 2560) และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 775 ครัวเรือน (ข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล พ.ศ. 2560)

แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน

หมู่ที่ บ้าน จำนวนประชากร  (คน) รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านใหม่ปางเติม 313 307 620 นายสมาน        จันทร์แดง
2 บ้านหัวฝาย 204 220 424 นายอินตา        กันทา
3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า 192 204 396 นายจิรพัฒน์     ปัญญวรพร
4 บ้านมะกายยอน 10 4 14 นายเดช          กันธิยะ
5 บ้านกาด 10 10 20 นายณัฐนัย       ทาวงค์
6 บ้านน้ำต้น 4 5 9 นายจักรพันธ์     คำแสน
7 บ้านริมวาง 164 171 335 นายกันยา        ตานวล
8 บ้านอัมพาราม 4 2 6 นายวิรัตน์         แก้วมาเรือน
9 บ้านปง 378 364 742 นายอรุณ          บุญเรือง
รวม 1,278 1,286 2,564  

 

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

    2.1 อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และรับจ้าง โดยมีผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญคือ หอมหัวใหญ่,ลำไย,ข้าวโพด,หอมแดง,ถั่วเหลือง และข้าว

    2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 • ธนาคาร   –  แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   3  แห่ง
 • โรงงานอบลำไยแห้ง  3  แห่ง
 • ฟาร์มหมู  3  แห่ง
 • ฟาร์มไก่   –  แห่ง
 • โรงสี  3  แห่ง
 • อู่ซ่อมรถ   7  แห่ง
 • ร้านขายอาหาร  18 แห่ง
 • ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  1  แห่ง

3.สภาพทางสังคม

    3.1 การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา  1 แห่ง

    3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด/สำนักสงฆ์  3 แห่ง

    3.3 สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  99 ขึ้นไป

    3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ  1  แห่ง

    3.5 หน่วยราชการอื่น

 • ที่ว่าการอำเภอแม่วาง   1  แห่ง
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง  1 แห่ง
 • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง  1 แห่ง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง  1 แห่ง
 • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วาง  1 แห่ง

4.การบริการพื้นฐาน

    4.1 การคมนาคม

          ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด   การคมนาคมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านตามถนนสายหลักของทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และลาดยาง แต่ยังมีถนนบางส่วนที่เป็นเขตติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านและซอยในหมู่บ้านบางซอยที่ยังเป็นถนนดินลูกรัง

    4.2 การโทรคมนาคม

 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  10  แห่ง
 • การมีโทรศัพท์ใช้ในบ้านประมาณร้อยละ  80

    4.3 การไฟฟ้า

         พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 95 แต่ยังมีพื้นที่ในส่วนที่เป็นพื้นที่การเกษตรที่การขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง

    4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • แม่น้ำวาง  1  สาย
 • ลำห้วย  3  สาย

    4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • เหมืองฝาย  3  แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น  189  แห่ง
 • บ่อโยก   8  แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน  5  แห่ง

5.ข้อมูลด้านอื่นๆ

    5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด มี ป่าไม้  ในพื้นที่บ้านใหม่ปางเติม หมู่ที่ 1

    5.2 มวลชนจัดตั้ง

 • ลูกเสือชาวบ้าน  1 รุ่น 55  คน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า