คณะผู้บริหาร

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
เบอร์โทร 083-2076275

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.