คณะผู้บริหาร

นายณพลเดช  ปันเรือน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

นายอมร  ตาเป็ง
รองนายก อบต.

นายอุ่นเรือน  มานิ่ม
รองนายก อบต.

นายสุธรรม  พรหมแดง
เลขานุการนายก อบต.