ความสำเร็จในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่เป็นต้นแบบให้หน่วยงาน อปท. อื่น ๆ 
ในปี พ.ศ. 2562 – 2564

Categories: สถานการณ์ไฟป่า