องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป

กองการศึกษาฯ ร่วมกับ งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม