งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ1

งบทรัพย์สิน หมายเหตุ2

หมายเหตุ 3 -6

หมายเหตุ 7-8

หมายเหตุ 9

Categories: รายงานทางการเงิน