งานกิจการสภา ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1ครี้งที่ 1 ปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่4ครั้งที่1ปี2563

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่3ครี้งที่1ปี2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1 ปี2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้ง1ปี2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่1ปี2563

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่1ครั้งที่1 ปี2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านกาด ปี2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านกาด ปี2563

Categories: รายงานประชุมสภา