งานกิจการสภา อบต.บ้านกาด ปี 2564

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ

รายงานการชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1 ปี2564

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2ครั้งที่1ปี2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1ปี2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้ง1ปี2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่2 ปี2564

Categories: รายงานประชุมสภา