ดำเนินการกิจกรรมการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Categories: ภาพกิจกรรม