ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.ปี-64

Categories: ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง