ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

Categories: ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง