ประกาศสภา อบต. เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2564Image_001

Categories: รายงานประชุมสภา