ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดโควต้า วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว 30 ธค 58

ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดโควต้า วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว 30 ธค 58

Categories: ระเบียบ อบต.