ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการเสริมสร้างกลไกลการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง