ประกาศ ขยายเวลาการขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์