ประกาศ อบต.บ้านกาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ2564

ประกาศหลักเกณฑ์

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์