ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

การมอบอำนาจนายก ฯ ให้ รองนายก ฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์