ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อควา

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์