ผู้บริหารท้องถิ่น

นายอรุณ บุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร.081-8827061

นางดุษฎี อุ่นหน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร.089-2633255

นายสอาด ส่างแป่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร.087-1800206

นายเกรียงไกร อุดทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด
โทร.082-3881729